Artikelserie om Tønning
 Tilbage til oversigt               Tilbage til forsidenLivet på en vindmølle

Af Svend Petersen, Glarbo (Bragt i Midtjyllands Avis fredag den 31. oktober 1980)

I de sidste halvhundrede år er der i vort samfund på næsten alle områder sket store ændringer, teknik, forskning og videnskab har ændret levevilkår såvel materielt som kulturelt.

Noget af det de ændrede vilkår har medført er, at en række erhverv er helt eller delvist forsvunden fra vor tilværelse. Bortset fra at nogle bevares som museer, er det til at forudse, at de om få år er helt borte, det gælder landsbysmeden, skomageren, den lille købmand, bød­ke­ren, karetmageren, mølleren, de småhandlende og småerhverv i det hele taget. Ingen eller få ønsker udviklingen skruet tilbage, jeg gør det heller Ikke, men de af os der som dreng har stået i en landsbysmedie og oplevet duften af brændende kul og glødende jern, der blev hamret ud mens ildgnisterne føg og rummet fyldtes med klingende og larmende lyde, når hamren med rasende fart ramte det glødende jern, kunne vel ønske andre den samme oplevelse.

Selv er jeg søn af en møller og opvokset i og ved en vindmølle. Det var en rigtig gammeldags vindmølle uden datidens nymodens finesser, selvkrøjning og selvsvækning var den gang ellers ved at blive almindelig, når møllerne skulle repareres, men min far holdt fast ved kludesejlene og den manuelle krøjning, så når vinden øgedes og blev for kraftig, skulle vi enten det regne­de, frøs eller sneede svække vindstyrken mod vingerne ved med persen at stoppe dem og derefter rulle en så stor del af sejlene sammen, at farten igen blev passende. Og når vinden ændrede retning, skulle vi ved hjælp af tunge jernkæder og håndspil ud at krøje møllehatten og dermed vingerne i den rigtige retning i forhold til vinden. Det kunne være et hårdt og ubehageligt men tillige spændende job at være møller en vinterdag, når vinden tog til i styrke og ændrede retning. Vinden skulle udnyttes så meget som mulig, kværnene skulle passes, så sækkene ikke blev så fulde at det stoppede for udslyngningen og kuberne måtte ikke løbe ud for kom, så blev der rent udsagt en djævelsk larm, når den store oversten uden at der var kom imellem kværnede mod den faste understen så ildgnister og flintesten stod ud fra udslyng­­ningsstedet. Bortset fra at det var noget af en katastrofe at vinden ikke blev udnyttet, kunne det at kværnen løb tør let nødvendiggøre en skærpelse af kværnen, en bildning som vi kaldte det. Og var det at vinden ikke blev udnyttet ved at kværnen løb tør en katastrofe, så var det uforudset at skulle bilde en kværn når vinden var gunstig, en endnu større katastrofe. Det var ikke en proces der kunne klares på en halv eller hel time. Nej når de store stene ved hjælp af kran og svinganordninger skulle skille ad og anbringes, så vi kunne komme til at bilde dem med specielle af landsbysmeden udtyndede og hærdede hamre, da skulle vi regne med en hel dag for to mand, undertiden måtte natten tages med når der var travlt, og kværnen ikke kunne undværes.

Det kunne være et koldt arbejde at bilde en kværn, især en vinternat i en stormomsust mølle men en megen spændende atmosfære var der også, når hamrene ramte flintestenene så gnisterne føg fra såvel stål som sten. Kunne arbejdet ved og l møllen være hårdt og barsk en vinter eller efterårsdag, så kunne det til gengæld være den rene romantik en stille sommerdag, hvor vingerne gik for en stille og jævn sydvestbrise, og der ikke var mere travlt, end vi kunne nøjes med vinden uden at bruge hjælpemotoren, som vi også havde i de tilfælde, hvor vinden ikke kunne klare det. De danske vindmøller lå jo altid højt, og en sådan stille sommerdag hvor vingerne daskede rundt med deres stille sju sju kunne man fanges af en stemning der vanskelig kan beskrives når man med ryggen lænet mod det varme tagpap på mølleskroget lod blikket færdes over det danske sommerlandskab samtidig med, at man lod fantasi og drømme tage fart.

Skildringen er bygget på oplevelser i Tønning Mølle, som ses her. Møllenblev nedlagt cirka 1968. Vingerne kom ned i 1948.Det var på sådanne stille sommerdage der blev tid til at få noget fortalt om mølleri fra endnu ældre tid f.eks. hvorfor der i kuberne over kværnene var slået messingsøm. De var anbragt i en række over hinanden i et antal af 1-2-3-4 og forfra igen engang til 1-2-3-4, de stammede fra dengang, hvor komet Ikke blev vejet men målt og angav hvor mange skæpper korn der blev hældt i kuben. Mølleren fik i ældre tider ikke penge for sit arbejde med kornet, men tog til gengæld en lille del af kornet som betaling, mølleren toldede af kornet som det kaldtes i forhpld til hvor mange skæpper han forarbejdede. Stemninger er for en stor part individuelle og hører vel, egentlig ikke hjemme i en beretning der forsøger at fortælle lidt om det mølleerhverv, der er forsvundet, men jeg kan alligevel ikke lade være at forsøge at gengive den fornemmelse af, at møllen næsten var et levende væsen og vi en del af den, når vi ved arbejdet opfattede dens lyde, der kunne fortælle os om vinden havde ændret retning eller styrke, om en kværn eller valse var ved at løbe tør, eller en sæk var blevet fuld. Møllens lyde løb for den ukendte sikkert sammen i en strøm af monotone durrende lyde, men for os der kendte dem, fortalte de alt, hvad vi burde vide om den levende mølle.

Udover at være steder der var uundværlig for egnens befolkning var disse gamle håndværk og erhverv steder hvor tidens problemer og omegnens nyt blev drøftet. Ja det hændte vel også at en eller anden fik aflæsset nogle af de personlige problemer, der kunne tynge. Møllen var ikke en undtagelse særlig i den for bønder stille tid mellem roer og høst, hvor både vejr og tid tillod, at man undertiden ventede på at få det medbragte korn med hjem i formalet tilstand, kunne der blive tid til en snak med mølleren eller andre kunder, og var der fortrolige ord, som kun den tiltalte skulle høre, dækkede møllens lyde så rart over ordene der blev sagt.

I mine drengeår indtil ca. 1930 var der travlhed på møllen men så begyndte den for mølleren triste og tunge tid hvor eksistensen blev truet.

Elektriciteten som lys og kraft var blevet almindelig for såvel gård som husmænd det medførte, at det blev let og billigt at få Installeret kværn, så man selv kunne formale sit korn, det var nemmere end med hest og vogn at skulle køre til mølle. Det var naturlig nok i begyndelsen de største gårdmænd der købte kværn. Investering en sådan betød Ikke meget for dem i forhold til, hvad de skulle give for at få kornet malet ved mølleren, senere så også de mindre landbrug deres fordel ved selv at købe kværn. Jeg husker tydelig den alvor og truende stemning, der bredte sig i vort hjem, når vi erfarede en af vore kunder havde købt kværn. Men udviklingen kunne ikke standses, nogle møllere forsøgte at overleve ved at handle med korn og foderstoffer for nogle lykkedes det for det store flertal ikke, det var ikke let at konkurrere med de store forretninger. Nu er det gamle mølleerhverv stort set borte og med det som sagt ikke så få andre småerhverv, endnu kan man finde en lille købmand, hvor man kan gå hen til disken med en seddel og lade ham ekspedere sig varene, men hvor længe, og hvor mange af os ønsker det.

Mon ikke de fleste af os hellere vil betjene sig selv i hvert fald når vi samtidig tror og eventuel erfarer at det er billigere. Men er det ikke som det er blevet lidt koldere og mere uinteressant omkring os, eller er det kun den generation som jeg selv tilhører der har den fornemmelse.
Minder fra en landsby for 50 år

Svend Petersen, Glarbo (bragt i Midtjyllands Avis fredag den 11. december 1981)

Bevarelsen af landsbyerne er i dag i focus. Det, som en gang var rammen om landsbylivet, forsvinder, og derfor er landsbyformen truet. I denne og nogle følgende artikler fortæller Svend Petersen, Glarbo, By, om sin barndoms landsby, Tønning:

Det beklages, at landsbyerne forsvinder, men vore ændrede livsformer og krav om større og større effektivitet har frataget landsbyens småhandlende og småforretninger deres eksistensmulighed, og dermed vil det gamle landsbyliv for stedse være borte. For disse småvirksomheder var jo sammen med kirke, skole og anden bebyggelse den ramme om landsbylivet, som det ikke kan undvære for at bestå.

Nu må vi, der har oplevet landsbylivet for godt 50 år siden, indrømme, at det også havde sine dårlige sider, men alligevel husker man det som noget rart og erindringsværdigt.

Min barndoms landsby havde som bymidte en granit kvadrestens kirke med tilbygget hvidkalket tårn, en gammel rytterskole, gadekær og smedie, i spredt orden kom dertil brugsen og en del huse, enkelte af dem var indrettet med småværksteder. Hel tæt op af byen lå en fem seks gårde, længere borte lå endnu nogle gårde og ejendomme samt vindmøllen med tilhørende lille ejendom, der var mit hjem. Det var det karakteristiske ved landsbyen, at den ved en privatbanes gennemførelse i 1899 fik en forstad. Der havde måske i forvejen foruden en gård været et enkelt hus, men da stationen kom ved foden af en ca. 400 meter lang bakke nedenfor byen, grupperede der sig nogle flere huse, samt en tømrer, en karetmager, en foderstofhandel, der havde åbent to halve dage om ugen, en købmand kom der heller ikke til at mangle, og en maler byggede også hus med tilhørende værksted og en at hans døtre blev min kone.

Stationen som vi kaldte bebyggelsen, standsede imidlertid hurtig i vækst, og den kom aldrig på størrelse med den oprindelige landsby. I modsætning til mange landsbyer havde vi ikke over for kirken liggende en kro. vi havde derimod et forsamlingshus, hvor landsbyens beboere samledes til såvel fest som til kaffe efter begravelse. Det var også her landsbyens ungdom samledes til deres fælles aktiviteter såsom gymnastik, foredrag, dilettant og andre forskellige former for festligheder, nogle af dem med efterfølgende dans, og foreningsballerne manglede selvfølgelig heller ikke. De helt store fester var juletræ og høstgilder og i min barndom efterårsmøder med foredrag, ved de sidst nævnte festligheder samledes både unge og ældre, og forsamlingshuset var pyntet med årstidens blomsterpragt.

Mindes man det der var landsbyen mindes man selvfølgelig ikke blot dens ydre rammer, men menneskene og især de mest særprægede der gav landsbylivet ekstra stemning, liv og farve. Der var skomageren, der også var centralbestyrer, træskomanden der klippede folk, der var landsbydegnen der selvfølgelig også var kirkesanger, mureren der var ringer og graver, landposten der var cykelsmed, ja der var mange flere særprægede mennesker og egentlig var de det vel mindre eller mere alle, selv om jeg jo nok må indrømme, at både mennesker og oplevelser er farvet af de mellemliggende år og min daværende alders måde at opleve på.

Noget som livet i en landsby medførte var, at alle kendte alle, og kendte hinanden så godt, at de vel næsten også kendte hinandens liv »i sengehalmen«. Det kunne have sine gode og dårlige sider, at man ikke kunne skjule sig i en landsby, men det var vilkårene, der nok for en enkelt kunne være barsk og ubehagelig, men som også kunne betyde hjælp, når det var hårdest tiltrængt. Landsby‑snakken var vel sjælden ondskabsfuld, men dækkede heller ikke over nogen eller noget, man havde jo ikke stort andre oplevelser end hinandens gøren og laden, og de fleste vedstod sig gerne det de var, deres særheder og det liv de levede, ja undertiden var der vel endda en og anden, der vedstod sig sin særegenhed så man næsten kunne få det indtryk, at vedkommende var stolt af den. Føle sig mere end andre, være storsnudet som vi kaldte det, var ellers noget af det, der dårligst blev tolereret i landsbylivet, det skulle der megen dumhed, hartkorn eller anden indflydelse til at bære.

Nu taler man en del om, at vi skal komme hinanden ved, og nogen forsøger af den grund at holde liv i landsbyresterne ved at bygge ved eller omkring dem, men det vil aldrig blive andet end et forsøg på at genskabe det landsbyliv, hvor man på en naturlig og selvfølgelig måde kom hinanden ved, fordi man på alle områder så vidt det var muligt benyttede sig af hinanden, og mødtes hvor næsten alle kom som f.eks. ved brugsen, smed osv. Dengang skulle tiden også udnyttes, men at udnytte tiden var også at få en snak hvor man mødtes.

I min drengetid var der på min hjemegn syv års halvdags skolegang, de første tre år gik vi i forskole, de sidste fire i hovedskole, i begge skoler gik de yngste om eftermiddagen. Hovedskolen var en gammel rytterskole med mindeplade for skolens oprettelse indmuret ved siden af indgangsdøren. Der havde selvfølgelig fra den tid, da den væsentligste del af degnens løn, var det han kunne avle på degnejorden. Jorden til skolen, var da jeg midt i tyverne begyndte min skolegang forpagtet ud, men endnu stod udhuset, som degnen nu brugte til opbevaring af træ, tørv, cykler, haveredskaber med mere. Selve skolebygningen var en lang længe med skolestue i den ene ende, og beboelse for degnefamilien i den anden. Fra en mellemgang mellem skolestue og lejlighed kunne degnen komme i skolen uden at skulle uden for.

Degnen var af udseende en lille pæn og sirlig mand. han havde fipskæg og gik til daglig med knækflip og lorgnetter og til trods for, at han var godt et halvt hundrede år, var såvel hans blik som bevægelser hurtige, så inden vi nåede at værge os, kunne vi i sangtimen rammes af violinbuen, som ingen at os dog regnede for noget, det havde degnen buen for kær til. Værre var det med spidsen af den 1ange pibe, som han for det meste i timerne gik og smårøg på, den slog hårdt, hvor den ramte. Degnen var nu ikke slem til at slå med nogen af delene, men det var ikke altid lige let for vi unger at holde interessen fangen, ved den samme lille Danmarks eller Bibelshistorie, som vi nåede at læse igennem hvert år i de sidste, fire år vi gik i skole. Det samme var tilfældet med geografibogen med tilhørende atlas. Derudover havde vi diktat, genfortælling, enkelte gange stil, højtlæsning og så almindelig regning, det var længe før matematikkens tidsalder i den slags skoler med tilhørende degne. Det var stort set skolefagene, og det var således ikke de store og vilde, kundskaber nogen af os tilegnede sig i den skole.

Det bedste ved skoletiden var lørdagene, der var dengang ingen der havde lørdagsfri, men degnen har åbenbart på det område været forud for sin tid, og samlede os alle både store og små til fælles timer lørdag formiddag, skolestuen var stor nok til at kunne rumme os alle, for før forskolerne blev bygget, havde den kunnet rumme også de yngste årgange. På disse lørdag formiddage læste degnen højt for os, oplæsningen blev, hvis vejret var til det, og særlig om sommeren, afløst af vandreture i omliggende skove og enge. Det blev af degnen kaldt botanik og zoologiture, og skulle åbenbart efter hans mening erstatte de timer vi ellers skulle have haft i de fag året igennem. Vi nød disse ture med degnen, der lod os lege som det passede os, undertiden hændte det, at en af os, og velnærmest af højlighed mod degnen. fik tid til at rive en plante op og gå hen og få navnet at vide. Var vejret særligt godt, og vandet varmt nok til badning, gik degnen med ned til Gudenåen og lod os bade i den. Han gik da oppe på engen og holdt øje med os unger. Engang før min tid var der en af de store drenge, der ved at foregive at han druknede, narrede degnen i åen med tøjet på, heldigvis opgav degnen ikke af den grund kommende badeture. I min tid oplevede vi ved badeture ikke andet dramatisk, end det jeg nu vil berette.

Drenge og piger badede sammen, og der var en naturlig frimodig ublufærdighed mellem os skoleunger, så det var ikke alle der havde badedragt på, men det vakte alligevel opsigt, da en dreng i en af de ældste klasser, i sin glæde over at opdage, at han kunne flyde, med højre råb et stykke oppe ad åen fortalte os det, og dernæst uden en trævl på kroppen demonstrerede det, ved på ryggen at komme flydende med strømmen ned ad åen. Selv degnen kunne ikke holde smilet borte ‑ ved synet af drengen, der kom flydende med et vigtigt organ højt over vandet.

En anden af de store oplevelser i skoletiden var den dag om året, hvor vi skulle bringe degnens træ i hus, i den anledning fik vi fri fra skoletimerne, bagefter tik vi penge af degnen til soldetur i brugsen, nogle af pengene blev som regel brugt til en sodavand, der den gang blev betragtet som den helt vilde luksus. Blev vi færdige med træet før almindelig skoletids afslutning, kunne vi på demokratisk vis vælge mellem at tage hjem eller en skovtur med degnen, vi valgte gerne det sidste, hvilket vel fortæller en del om degnen og vore ture med ham.

Jo, han var god nok, skoIeudflugterne med ham var også festlige, dengang foregik det som oftest på cykel, vi var fra naturens hånd godt udstyret med seværdigheder tæt ved, såsom Ejer Bavnehøj. Sukkertoppen ved de gamle klosterområder, Egebjerg vandværk der dengang blev kaldt det danske Schweiz og lad os ikke forglemme Øm Kloster, Velling Koller med mere. Efter en sådan udflugt hændte det, at vi ved særlige lejligheder blev inviteret på chokolade og kager i degnens have, og vi blev da opvartet af hans kønne døtre, som på skift var hjemme som piger, og som af alle store drenge blev betragtet som dejlige men uopnåelige skønheder. (fortsættes)
I smedien blev der drøftet nyt­

Af Svend Petersen, Glarbo (bragt i Midtjyllands Avis fredag den 18. december 1981)

Grøde i lokalhistorien

Den stigende interesse for lokalhistorie giver sig efterhånden udslag i mange publikationer, hvor minder fra fortiden beskrives i tekst og billeder. For tredie gang foreligger nu som julebog en skildring af folk og liv på Røndeegnen. Bogen, der har fornævnte titel er som dens forgængere udsprunget at nogle lokalhistoriske foredrag, der holdtes for første gang i AOF i Rønde i 1979. I bogen veksles med de lokalhistoriske foredrag og samtaler med gamle mennesker på egnen. Til næste år vil der blive udgivet en særudgave af "Folk og liv på Røndeegnen" om egnens andelsmejerier i anledning af andelsmejeribevægelsens 100‑års jubilæum.

Svend Petersen, Glarbo fortsætter her skildringen af sin barndoms by, Tønning.

Lige overfor skolen lå smedien, der foruden at være en af de steder hvor nyt blev drøftet, var det sted hvor smeden regerede, smeden var kun smed, men det var han til gengæld også til gavns. Vi skoleunger benyttede undertiden frikvartererne til at overvære hans trolddomskunster med at forvandle det sorte og kolde jern til noget glødende rødt, der næsten kunne gøre ondt i øjnene, og som han igen med næsten rasende slag, og mens ildgnisterne føg og ambolten gav høje og klingende lyde fra sig, kunne forvandle til f. eks. en hestesko. Særligt spændende var det, når der skulle lægges ny jernring omkring et vognhjul, da måtte smeden have assistance, undertiden fra en eller to af vi store drenge, der med tænger skulle holde den varme ring på plads ved den ene side at hjulet, mens smeden selv hamrede løs på den øvrige del for, at få ringen på plads, inden jernet blev for koldt. Det var en vanskelig opgave at få en jernring til at ligge tæt og fast omkring et vognhjul, før omlægningen skulle smeden næsten med millimeters nøjagtighed have smedet en ring, der passede til hjulet, og ved selve omlægningen måtte jernet hverken være for varmt eller for koldt, i begge tilfælde kom ringen til at sidde løs og skulle smedes om.

I anledning af, at jeg var møllersøn, fik jeg også lejlighed til at overvære smedens trolddomskunster, når han skærpede vore bildhamre, hvilket vil sige at de skulle udtyndes og hærdes, det var en ikke mindre opgave end det med vognhjulet, at få hamrenes stål hærdet således, at det ikke sprang i stumper og stykker, når det ramte kværnens hårde flintsten.

Foruden smeden havde landsbyen endnu en håndværker, hvis arbejde, mens jeg var dreng, forundrede mig, det var Franskvaskeren, en sirlig og pillen, enlig lille dame, der boede og virkede i den ene ende af et dobbelt hus, der var adskilt med en brandmur. Alt ved såvel hendes person som i hendes lejlighed var så rent og probert, at jeg som dreng havde indtryk af at hun franskvaskede det hele. Dengang gik i hvert fald de ældre årgange samt unge med respekt for sig selv med stivet kravetøj eller manchetskjorte. Først på ugen kunne man aflevere det snavsede vasketøj og sidst på ugen kunne man med mange formaninger fra Franskvaskeren om endelig at behandle det forsigtig hente det igen. Jeg modtog altid med ærbødighed både formaningerne og den med knappenåle forseglede pakke, der indeholdt det nyvaskede og nystivede kravetøj omhyggeligt indpakket. Ved hjemkomsten forundrede det mig hver gang, hvordan hun kunne få kravetøjet så stift og få det strøget så fint i facon.

Når jeg fortæller om mennesker fra min barndoms landsby, kan jeg ikke undlade træskomanden. Han var en lille tætbygget mand med lune, hans kone var død, før jeg kunne huske, hvilket måske forklarer, hvorfor han havde værkstedet adskilt med et forhæng, så der blev et større og et mindre rum ud af det, i det mindste havde han indrettet sig med kakkelovn, og foruden sit arbejdsbord, lidt bohave bestående af en divan nogle stole og et lille spisebord, hvor han kunne smøre sig en mellemmad og drikke den kaffe han havde brygget sig på kakkelovnen.


Tønning by har ikke ændret sig meget gennem åreneI det rum, tror jeg træsko­man­den opholdt sig de fleste af døg­nets timer, og det var også der, han havde barber sa­lon, når det lyder måske så fint igen, men ihvert­fald blev de man­ge af lands­by­ens og om­egnens beboere, der turde betro deres hoved til træskomanden, klippet her. Blandt dem var også en lun bonde, der absolut ikke var nærig men urimelig penge skulle der ikke gives ud derfor protesterede han mod den ublu stigning fra 50 til 75 øre, som træskomanden før en klipning meddelte bonden, han nu skulle give for en sådan. Bonden ville give de sædvanlige 50 øre og aldrig en øre mere. Uden mere parlamentering om prisen og under sædvanlig samtale tog klipningen sin begyndelse, de var begge interesseret i mangt og meget, så der var nok at drøfte, På et tidspunkt meddelte træskomanden, at nu var han færdig med den klipning. Bonden, der trods optaget af samtalen og uden spejl alligevel havde fulgt med i klipningen, protesterede omgående, idet han var klar over, at han kun var blevet klippet på de ca. to tredie dele af hovedet, men træskomanden erklærede, at når han kun skulle klippe for 50 øre, havde bonden fået, hvad han kunne tilkomme.

Efter lidt småskænderier indvilligede bonden i prisforhøjelsen og klipningen fortsatte. For at ingen skal være i tvivl kan jeg fortælle at de blev ved med at være lige gode venner og at bonden vedblivende blev klippet af træskomanden.
Småkårsfolk for et halvt århundrede siden

Af Svend Petersen, Glarbo (bragt i Midtjyllands Avis fredag den 20. februar 1981)

Går vi godt og vel et halvt århundrede tilbage var betegnelsen småkårsfolk almindelig, nu kender man den næppe mere. Betegnelsen fattigfolk var engang også almindelig, men medens den undertiden kunne have en anelse klang af ringeagt, havde betegnelsen småkårsfolk det sjældent for ikke at sige aldrig.

Noget af det, der kan være med til at karakterisere datidens småkårsfolk, var deres vilje til at ville klare sig selv og ikke give op, selv om kårene de levede under var små og undertiden hårde og strenge.

Fra min barndom husker jeg flere der af mine forældre og andre blev betegnet som småkårsfolk, og havde de ikke været der, ville tilværelsen have været fattigere og mindre farverig.

Et par småkårsfolk som jeg fra min barndom husker er blandt andre Ane og Jens. Da jeg som dreng lærte dem at kende, boede de i et lille forsømt hus ikke langt fra to store proprietærgårde, Jens var vejmand og Ane var hjælpekone rundt på gårde. Som oftest var det storvask og. grovere rengøring, hun blev kaldt ud til, ingen af delene var misundelsesværdig arbejde, men Ane var ikke bange for at tage fat og gik ikke af vejen for det ubehagelige arbejde. Ane havde ellers kendt bedre dage, hun var eneste datter af rige gårdmands‑folk, og var en tid pige hos sine forældre samtidig med at Jens var karl, resultatet af det sammentræf blev at Ane og Jens skulle giftes. De overtog ved den lejlighed Anes fødegård, men Jens var ikke egnet som administrator af en stor gård, og resultatet blev at de måtte flytte i det omtalte hus uden stort andet end en stor og stadig voksende børneflok.

Til at begynde med var Jens forkarl på en af de store gårde og Ane var malkekone, ‑ dengang skulle der malkes tre gange om dagen og selvfølgelig med håndkraft. Da jeg lærte Jens og Ane at kende, var deres børn fra hånden, og deres arbejdsvilkår var ændret til de før omtalte. De hårde livsvilkår var ikke gået sporløst hen over dem, men Ane der var den mest energiske, var den der var tydeligst mærket. Der havde ikke været råd til forlorne tænder eller nye klæder, ja end ikke tid til at få de gamle anbragt lidt pyntelig,

Ane havde brug for al den tid hun havde til, sammen med Jens, at skaffe det nødvendigste til børnene, og da de var fra hånden, var hun kommet ud af vane. Men Ane var ved nærmere øjesyn langt fra grim, ja i sine unge år har hun endda sikkert været en særdeles køn pige. Til trods for hendes noget sjuskede fremtoning, havde hun noget aristokratisk over sig, hendes ansigtstræk var regelmæssige med en velformet mund, en noget stor og krum men smal næse, mørk brune noget for små øjne og et viltert kruset, gråt hår, der sikkert engang havde været kulsort.

Når Ane skulle ned til os for at hjælpe min mor, var det undertiden mig, der skulle ud til Ane et par dage i forvejen for at give besked. Første gang jeg kom i deres fattige bolig var ved en sådan lejlighed. Da jeg var kommet over den slidte trappesten og ind gennem den lave og ramponerede indgangsdør, stod jeg i en lille lavloftet forstue, gulvet var af røde mursten, der gennem tiden var blevet slidt så ujævnt, at det var med fare for liv og helbred at færdes henover dem. Fra forstuen kom jeg ind i en trang og dunkel stue, der var lige så lavloftet som forstuen, gulvet var også af samme beskaffenhed. Stuens bohave, der bestod af slagbænk et spisebord nogle stole, et hjørneskab og ved den ene bordende en kurvestol, bar tydeligt præg af at være brugt at den store børneflok. Ane var ikke i stuen, da jeg trådte ind, men efter mit goddag kom hun ind fra køkkenet, hvortil døren stod åben, et blik derud kunne fortælle, at det var af samme fattige beskaffenhed som de øvrige rum. Jeg busede ud med mit ærinde for hurtigst muligt at komme ud igen, men blev af Ane budt til sæde på slagbænken, og efter en tur i køkkenet kom hun tilbage med saftevand og småkager.

Det bedste indtryk fik jeg af Ane når hun var nede at hjælpe min mor. Vaskedagen var en engang om måneden tilbagevendende begivenhed. At være vaskekone for godt 50 år siden var ikke just et ønskejob, om sommeren kunne det endda gå, men om vinteren var det et umenneskeligt arbejde. Tøjet skulle gnubbes på vaskebrættet i det skoldhede varme sæbevand, mens den kogende gruekedel fyldte bryggerset med damp. Ind imellem skulle der hentes vand i gården, som skulle pumpes op med håndkraft, det var ikke få spande vand, der skulle pumpes op og bæres ind, og tid blev der ikke taget til at tage ekstra tøj på oven på det af sved og damp gennemblødte, ikke for Ane i hvert fald. Bagefter skulle tøjet skylles og vrides i det iskolde vand, og selv i frostvejr foregik det i gården ved vandposten, uforståelig at et menneskes helbred kunne holde til det. Havde lønnen så blot stået nogenlunde rimelig forhold til det hårde og usunde slid, men også dengang var det mest ubehagelige arbejde dårligst betalt.

Mor og Ane havde hinandens fortrolighed, der særlig kom til udtryk ved den ekstra kop formiddagskaffe, de indtog alene, bortset fra mig der ofte tog mig lejlighed til at lytte med. Ane kunne ved disse kaffepauser berette om svundne bedre tider, men også om strenge tider hun havde været igennem, og om de der stod for døren i morgen. Hun havde hendes bestemte og afgjorte meninger om, hvordan kommunen og samfundet burde indrettes, og hendes meninger var så afgjort ikke til de besiddenes fordel. Ane havde mange og velmente gode råd, også mod legemlige besværligheder, hendes bedste helbredelses medicin var kronesencer og kinadekogt. Jeg havde den lykke at mit helbred ikke gav anledning til, at jeg stiftede nærmere bekendtskab med disse for Ane så betydningsfulde midler.

De to gange om året vi slagtede gris var for mig uhyggelige dage, men for Ane var det festdage, for når dagen og det hårde slid var forbi, fik hun foruden sin ringe dagløn en kurv med slagtevarer, der var så tung, at hun døjede med at bære den, ‑ ved sådan en lejlighed græd Ane af glæde og taknemlighed. Hun var for øvrigt selv en gavmild natur, hvert efterår lavede hun af nedfaldsæbler gele, og efter en sådan syltning havde hun ved næste storvask hos os nogle glas æblegele med. Det smagte godt. Derimod kneb det lidt med gedemælken. Ane havde nemlig også ged, og det hændte at hun medbragte en flaske gedemælk, som hun sikkert med rette hævdede ville være til gavn for min sundhed.

Ane var ikke altid lige tilfreds med Jens, og vel ikke uden grund, det kunne ikke siges om ham, at han ikke passede sit arbejde, men det kneb lidt for ham at leve op til Anes energiske indsats for at opretholde hjemmet. Så godt begavet som Ane var han heller ikke, men Jens havde andre gode sider. Hvor han var, blev der f. eks. ikke ødslet med materialerne, hverken da han var forkarl eller som vejmand. På proprietærgården blev der ved gødningsudkørsel kørt med tre spand heste og fire vogne, to undervejs en i marken og en i møddingen. Som forkarl var det Jens, der skulle aflæsse gødningen i små bunker på marken, der var på ca. 12 tdr. land. På et tidspunkt meddelte Jens, at han ikke skulle have mere gødning ud, han kørte selv den sidste vogn hjem fra marken, men ved Jens` hjernkomst så gårdejeren til sin forbavselse, at der i vognen var så meget som en halv trillebørlæs gødning. Marken havde fået nok efter Jens' mening, og gødning skulle der heller ikke ødsles med. Senere blev han som omtalt vejmand, dengang var næsten alle veje grusveje, og der var meget arbejde ved at holde dem ved lige. Langs vejene var der med passende mellemrum aflagt dynger af ral og sand, som vejmanden kunne tage af, når han skulle reparere de fremkomne ujævnheder i vejen. Det var en hel speciel oplevelse at se Jens med trillebør og skovl på vejen, bilerne var dengang få, og Jens gik kun nødtvungent af vejen, for de få der kom. Sindigt anbragte han sin bør hvor vejen skulle repareres, først kom der ral i ujævnheden, så blev det omhyggeligt stødt sammen og jævnet og derefter lige så omhyggeligt strøet sand på og til sidst klappet efter med skovlen. Heller ikke her blev der af Jens ødslet med materialerne. Efter som dreng at have betragtet et så omhyggeligt vejarbejde, var det med bekymring, man tænkte på at den næste tungtlæssede vogn, der kom efter, at Jens havde fjernet sig, tildels ville ødelægge hans værk.

Min mor og andre med hen­de var flinke til at byde Jens ind på kaffe eller et måltid mad, når han var i nærheden, men appetitlig at have med til måltiderne var han just ikke, for Jens var umanerlig til at skrå, og i hans store fuldskæg hang som oftest en skøn blan­ding af skråtobak og andre go­de sager fra næsen, der ikke var alt for tæt, hvilket ikke var så underligt for Jens færdedes jo som vejmand ude i al slags vejr. Dengang var der ikke noget der hed vejrligsdage, man kunne få betaling for hos fagforeningen, og Jens gik for øvrigt ikke af vejen for en byge.

Jens var altid såre taknemlig for det man bød ham. Det værste var, at han ved sin vanlige replik under måltidet »det smager endda godt det hier«, havde for vane og dertil en fantastisk evne tilsat slå underlæben op over overlæben og indsuge det i skægget føromtalte plus de dertil komne madrester.

Engang var Jens af en gårdmandskone, der var noget forud for sin tid, blevet inviteret på smørrebrød samt revne gulerødder med citron i. Under måltidet kom han med sin vanlige replik, hvortil konen svarede: »Ja og så er det sundt, for det er fuld af vitaminer«. Jens havde aldrig før stiftet bekendtskab med omtalte mærkværdigheder, men efter en lille pause i spisningen og en nærmere undersøgelse af maden ved at køre lidt rundt i den med gaffelen, erklærede Jens: "Jow no do sejert ka a da osse godt si dem do”.

En sen eftermiddag hvor jeg opholdt mig i haven kom Jens fra arbejde, på lang afstand kunne jeg høre hans tunge fodtrin i de store spidssnudede og jernbeslåede træsko under armen havde han som sædvanlig sin skovl, men i den ene hånd havde han noget usædvanlig, nemlig en georgin, hvor han havde den fra aner jeg ikke, men da han så mig rakte han den med et alvorligt smil til mig, med et »Den må do fo"

Landsbyens skomager og centralbestyrer.

Af Svend Petersen, Glarbo (bragt i Midtjyllands Avis lørdag den 2. januar 1982

Svend Petersen, Glarbo, fortsætter og afslutter her sin skildring af sin barndomsby Tønning:

Skomageren var også centralbestyrer, ja det var nu egentlig hans kone, der skulle bestride det sidste, men som regel var det skomageren, der klarede både at være skomager, centralbestyrer, nyhedsformidler med mere, hvilket kunne bevirke, at der undertiden kunne fremkomme lange ventetider både på skoreparationer og telefonforbindelser, men det var vilkårene som stort set alle, af forståelige grunde, havde affundet sig med. Skomageren's, som de i daglig tale blev kaldt, var begge store og kraftige, livlige mennesker, det var i hvert fald ikke legemlige svagheder der havde bevirket, at skomageren blev skomager.

Ved første daglige benyttelse af telefonen, skulle man helst have en lille sludder med skomageren om dagens nyt, De havde som centralbestyrer tavshedspligt med, hvad de hørte ved ekspedition af samtaler, og med hensyn til hvad de eventuelt hørte af fortrolige samtaler, bragte de aldrig det videre, men med almindelig officielt nyt, og især landsbynyt var det en anden sag. De fleste af landsbyens og sognets beboere ville have følt sig forurettet, hvis de ikke havde kunnet ringe eller på anden måde have henvendt sig til skomagerens og få at vide f. eks., hvordan det mon gik med en af landsbyens beboere, der var alvorligt syg. Og var man i tvivl om mødetid til begravelse eller fest, kunne mannblot henvende sig til skomageren’s. Skulle man i byen og gerne ville vide, hvem der eventuelt ringede i mellemtiden, henvendte man sig også til dem, så tog de en snak med vedkommende, og ved hjemkomst kunne man så få et referat. Selvfølgelig kunne skomageren's også have sine fem minutter, som man siger, der kunne bevirke korte og knappe svar eller telefonekspeditioner uden kommentarer. I trykknaptelefonens tidsalder er det helt mærkeligt at tænke tilbage på den tid, hvor man ikke indenfor lokalområdet benyttede sig af telefonnumre, man bad i stedet om brugsen eller nævnte navnet på den. man ønskede at tale med, ja endogså flere udenbys kunne ekspederes på den måde.

Jo, det var forunderligt, hvad skomageren kunne præstere, dengang var lokale samtaler gratis, og for den tid, hvor radioen var almindelig, har jeg som dreng mange gange oplevet, at far gik hen til vægtelefonen og efter opringningen sige til skomageren: »må a fo æ radioavis«. Det lyder besynderligt, men ønsket blev opfyldt, hvordan det gik til, er jeg aldrig blevet klar over, men det var noget med, at købmandens radio ved samarbejde mellem købmand og skomager blev koblet ind på telefonnettet, det var sikkert ikke helt lovligt, men flere end far nød godt af det samarbejde.

Handel med sko havde skomageren også, men kun efter bestilling, man kendte selv sit nummer og bad så f. eks. om et par sorte herresko nr. 42, at ønske sig andre former for sko end de skomageren skaffede hjem, faldt dengang de færreste ind.

Landsbyens og omegnens beboere benyttede sig i det hele taget så vidt muligt af hinanden med de muligheder det indebar. Igennem landsbyen forbi brugs, skomager og smed kørte hver dag tre forskellige mælkevogne på vej mod det noget længere bortliggende andelsmejeri, vognene var hestetrukne og med jernringe forsynede træhjul, hestenes tunge skridt i den grusbelagte vej samt vognhjulenes gruttende og knusende lyd i sten og grus, kunne man høre på lang afstand.

Mælkekuskene var ikke alene mælkekuske, nej, med dem kunne omegnens beboere få bragt pakker fra landsbyens handlende og håndværkere, havde man ikke telefon, kunne man selvfølgelig også sende bud med kuskene, de blev så til gengæld rigeligt beværtet med kaffe og gode mellemmader.

I den forbindelse kommer jeg til at tænke på landposten, der dengang var på cykel, og om vinteren når der var sne, til fods, han havde sine faste spisesteder, som han afpassede tiden og turen efter, i mit hjem fik han formiddags mellemmad og kaffe.

Det var den samme post, der var cykelsmed, og det var ham der lavede den første cykel, jeg fik som dreng, den var flikket sammen af en gammel voksen cykel, som han havde skåret ned, så den fik en passende størrelse til en knægt. Ikke blot mange af landsbyens unger, men også mange unge og ældre kørte på cykler fremskaffet eller »standret« af posten.

Posten og mælkekusken var forøvrigt ikke de eneste, der blev budt til sæde og en snak med tilhørende kaffe og mellemmader, for dengang var det almindeligt, at de, der havde de varer, som landsbyen ikke kunne præstere kom til kunderne i stedet for omvendt, således husker jeg, at der regelmæssigt i mit hjem, i hver uge kom to slagtere, en fiskemand, en der kom med slagteriaffald og grøntsager, en bager og derforuden, med længere mellemrum, pottemagere, uldkræmmere, skærslibere med flere, jeg husker, særlig en af dem, han var, flygtning fra Rusland og kunne fortælle spændende og mærkelige oplevelser fra det store land.

Jeg var møllersøn og allerede som dreng, fik jeg, når der var særligt travlt på møllen overdraget hvervet som møllekusk. De fleste kørte selv til mølle, men der var nogle der ved særlig travle landbrugsperioder gerne ville have kornet hentet eller bragt, og en­kelte faste møllevognskunder havde vi også, blandt andre landsbyens foderstofforretning, Kørslen foregik for mit vedkommende så vidt mulig uden for skoletiden, dog husker jeg, at jeg nogle gange måtte tage fri fra skolen, degnen så som regel over med forsømmelsen, men enkelt gange må han have skrevet mig op til en mulkt, idet jeg erindrer, at jeg mere end en­ gang har måttet betale den formidable sum af 10 øre i den anledning.

Hesten, jeg kørte med, var en halvgammel jysk vallak der aldrig havde udvist noget form for nykker eller oprør mod menneskemagten, vognen der blev anvendt var en fladbundet fjedervogn en såkaldt underløber. det vil sige at forhjulene var så små at de kunne dreje ind under vognkassen, hvilket bevirkede at vognen kunne vende på stedet.

En dag var jeg med tom vogn på vej gennem landsbyen, jeg skulle ned i foderstoffen efter læs, jeg sad på agerfjælen og betragtede byen uden at skænke Klaus nogen videre opmærksomhed, men skæbnen ville, at der den dag var mere nyt i landsbyen, end Klaus brød sig om. Vi havde lige passeret skomagerens havestakit og var omtrent nået hen til brugsen, da Klaus fik øje på vejtromlen, et sådan uhyre havde han aldrig set før, og det var trods alt mere end hans sindighed kunne acceptere. Biler, der dengang ikke var mange af, havde han forliget sig med, som noget han ikke gad reflektere på, men en vejtromle var åbenbart efter hans mening, et farligt monstrum, han bestemte sig derfor til at ville hjem så hurtigt som muligt, med det resultat at han snurrede rundt på vejen, men en heftighed så begge enspænderstænger brækkede, hvilket havde til følge, at vognen og hest kun havde forbindelse med hinanden ved hjælp af hammelrebene, det gav en noget løs forbindelse, der bevirkede at vognen slingrede fra side til side, men just langs skomagerens stakit, holdt vognen nogenlunde retningen med det resultat, at det mere eller mindre halvrådne stakit med pæl og lægter alt indbefattet stod i splinter om ørene på såvel Klaus som mig. Jeg var imidlertid drattet ned fra agerfjælen dog uden at miste taget i tømmen og forsøgte nu ved at stemme fødderne mod forsmækken at få hold på Klaus og igen at få ham inden for fornuftens områder. Efter at vi lykkeligvis i svinget ved smedien havde undgået at torpedere denne, mente Klaus åbenbart, at den værste fare var overstået, og den vilde fart tog af. Ved præstegården hvor en tjenestekarl hjalp mig med den sidste beroligelse af Klaus, lod han sig igen indordne under de sædvanlige magtforhold. Karlen hjalp mig hen til smeden der forsynede Klaus og vognen med nye enspænderstænger.

Den megen postyr i landsbyen havde selvfølgelig fået nogle til at samle sig ved smedien, og jeg husker følgende bemærkning fra en af dem: »Det ligner heller et nøj å læ sån en knæjt kjør møllevogn«. Det var den ene af de to sårende bemærkninger, jeg husker fra min møllevognstid. Anledningen til den anden husker jeg også. Det var en solrig forsommerdag, Klaus og jeg var på vej hjem med fuldt læs, jeg havde et øjeblik med tømmerne i hånden lagt mig på ryggen hen af læsset alt imens jeg lyttede til eventuel kommende trafik samt lærkernes jublende sang, men bedst som jeg lå og forundrede mig over lærkernes måde at stige og falde på i takt med deres syngen, blev jeg indhentet af en cyklende bonde, og jeg skal love for jeg fik hans mening om min uansvarlige opførsel som kusk. Det var ellers ikke bebrejdende ord, jeg fik som møllerkusk, men saftevand og småkager. En enkelt bonde var imidlertid af den mening, at når jeg kunne køre møllevogn, var det nok bedre at ombytte saftevand og kager med cigar, hvilket jeg med tak tog imod, jeg havde fra jeg var en halv snes år røget pibe, og cigarer var jeg ikke uvante med, så jeg glædede mig altid til at komme i den gård og få mig en lille Esperant

Partier fra Tønning: Øverst til venste Skolen, neders til venstre Brugsen

Gadekæret i Tøning